Kamu yönetiminin etkili, esnek ve hizmet odaklı olabilmesi için idarenin işleyişinin basit ve hızlı olması gerekir. Yeni kamu yönetimi anlayışının temel unsurlarından biri olan basitleştirme çalışmaları, yüksek nitelikli bir idari yapının oluşturulması için önemli bir araçtır. Bu tür çalışmalar mevzuatın sadeleştirilmesi, açık hâle getirilmesi ve daha etkin bir şekilde uygulanabilmesini temin amacına hizmet etmektedir.
İdareyi geliştirme çalışmaları pek çok ülkenin ve Avrupa Birliği’nin öncelikli faaliyetlerindendir. Kamu hizmetlerinin sunumu konusunda usul ve esasları düzenleyen bu Yönetmelik, her işlemin hizmetten yararlananlara en yakın ve mümkün olan en alt düzeydeki idari birimce sonuçlandırılmasını ve kamu hizmetlerinin sunumunda getirilen mevzuat yükümlülüklerinin amaca hizmet edecek hükümlerden daha fazlasını içermemesini öngörmektedir. Bu çerçevede, idarî işlemlerde kırtasiyeciliğin azaltılması, kademelerin azaltılarak süreçlerin hızlandırılması ve kamu hizmetinin vatandaşa en yakın idarî birimlerde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede vatandaşların, işletmelerin ve diğer kamu kurumlarının zaman ve kaynak tasarrufu yapması sağlanacaktır.
Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında, merkezî idare ve yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetlerde gereksiz bilgi ve belgeye yönelik düzenlemelerin ortadan kaldırılması, bürokratik işlem ve süreçlerin kolaylaştırılması, vatandaşlara layık olduğu kamu hizmetlerinin en kısa sürede verilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede, elektronik kanallar üzerinden sunulması gereken hizmetlerin önceliklendirilmesi ile yönetimde etkinliğin ve verimliliğin artırılması, hizmetlerin halka en yakın yerden yürütülmesinin sağlanması öngörülmektedir. Ayrıca, kamu hizmetlerine ilişkin kademe ve süreçlerin belirlenerek azaltılması e-devlet uygulamalarına da önemli katkılar sağlayacaktır.
Bu kapsamda, bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatları ile mahalli idarelerin doğrudan doğruya vatandaşlara, özel sektöre ve diğer kamu kurumlarına sundukları hizmetlerin, hizmet alanlara en yakın birimlerce verilmesi, işlemlerin ilk başvuru yapılan yerde tamamlanması, usullerin sadeleştirilmesi ve bürokratik kademelerin azaltılmasını temin etmek üzere gerekli düzenlemelerin yapılması bir ihtiyaç hâline gelmiştir.
Yönetmelik bu amaçla hazırlanmıştır.