AnasayfaDuyurularİlçemiz Aktaş Köyü Betonarme Baxs İnşaatı Yapım İşi


İlçemiz Aktaş Köyü Betonarme Baxs İnşaatı Yapım İşi

 

T.C.

ARAPGİR KAYMAKAMLIĞI

Köylere Hizmet Götürme Birliği

Başkanlığı

SAYI   : 2013/                                                                                                             10/07/2013                                                                                                                

KONU : İhale İlanı.

………………………………………

                İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliğince 18.07.2013 Perşembe günü saat 14.30’da yapılacak olan İlçemiz İlçemiz Aktaş Köyü 5,00X5,00 Betonarme Baxs İnşaatı L=45,00 mt Yapım İşine ait ilan metni yazımız ekinde gönderilmiştir.

             Söz konusu ihalelere ilişkin ilanın kurumunuz aracılığıyla ilan edilerek ilan tutanağının Kaymakamlığımıza gönderilmesini rica ederim.

                                                                                                                     Ercan TURAN

                                                                                                                 Arapgir Kaymakamı

Birlik Başkanı                                                                                                                                                                                                                                                                    

EKLER   :

1-İlan tutanağı ( 1 adet )

DAĞITIM   :

-Belediye Başkanlığına-ARAPGİR                                                    

-Web Sayfasına (www.arapgir.gov.tr.)

-12 İlçe Kaymakamlığına

-Malatya Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği

                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Köseoğlu Mah. No.1 / 44800 Arapgir/Malatya                  Ayrıntılı Bilgi için   : R.AYHAN

Tlf:(0422) 811 4231 / Faks : (0422) 8113453    

 

                                                                                                         T.C.

ARAPGİR KAYMAKAMLIĞI

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

İLAN

                                                        

 

İŞİN ADI VE YERİ

 

MİKTARI

 

DOSYA TESLİM

TARİHİ VE SAATİ.

İHALENİN TARİHİ

İHALE SAATİ

1

İlçemiz Aktaş Köyü 5,00x5,00 Betonarme Baxs İnşaatı L=45,00 mt Yapım İşi

Aktaş Köyü /Arapgir

5,00X5,00 Betonarme Baxs İnşaatı L=45,00 mt

18.07.2013

Saat :14:00

 

18.07.2013

 

14.30

 

 

 

 

İDARENİN ADI                              : Arapgir Köylere Hizmet Götürme Birliği

İŞİN ADI                                         : İlçemiz Aktaş Köyü 5,00X5,00 Betonarme Baxs İnşaatı

                                                             L=45,00 mt Yapım İşi          

İDARENİN ADRESİ                      : Hükümet Binası Kat: 2 Arapgir/ MALATYA

TELEFON- FAX NUMARASI       : 0422 8003001-     0422 8113453

İHALENİN YAPILACAĞI YER    : İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Arapgir Kaymakamlık

                                                           makam odasında ihale komisyonunca Açık İhale usulü ile yapılacaktır.

A)- İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN TÜRÜ MİKTARI : İlçemiz Aktaş Köyü 5,00X5,00 Betonarme Baxs İnşaatı L=45,00 mt Yapım İşi

B)- İŞİN BAŞLAMA TARİHİ : Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

C)- İŞİN SÜRESİ                    :Yer tesliminden itibaren 150 gündür.

   Bu işe ait İhale Şartnamesi 150,00.- TL /ücret mukabilinde Arapgir K. H. G. B. Bürosundan mesai saatleri içerisinde temin edilir.

D)-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE YETERLİK DEĞERLENDİRİLMESİNDE ARANAN BELGELER:

1 - Tebligat için adres beyanı, İrtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi.

2-Gerçek kişi olması halinde ihaleye ait ilanın yapıldığı yıl içerisinde almış Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya meslek odasına kayıtlı olduğu belge.

3- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu yer Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (l) ve (2 ) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi ve imza sirküleri.

6- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi ve imza sirküleri.

7- Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

8-İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesinin noter tasdikli örneği,

9- 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 10 maddesinin ( c ) ve (b) bentleri, 2886 sayılı D.İ.K. kanununda yer alan hükümlere göre ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birinin taşımadığına dair yazılı taahhütname,

10- İhale Dokümanı alındığına dair belge,

11- Nüfus Cüzdanı Sureti,

12- Tebligat için adres beyanı,

13- Teklif edilen bedelin % 25 oranında son 5 yılda Kamu kurum ve kuruluşları vb. kurumlardan alınmış iş deneyim belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

14- Mali Durum Bildirisi veya Banka Belgelerini,

15- Yapı Araç Taahhütnamesi, (Varsa)        

16- Teknik Personel taahhütnamesi,

17- İhale Şartnamesi ve ihale şartnamesine ek özel teknik şartnamelerde öngörülen belgeler dışında başka belge talep edilmeyecektir.

18- İşin adı belirtilmek suretiyle Arapgir Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına hitaben alınmış 150 takvim günü süreli geçici teminat mektubu veya nakit olarak teminatlarını birlik hesabına yatırdıklarına dair Birlik Teslimat Makbuzu veya banka dekontu,(İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.)

19-Teklif veren isteklilerin ihale tarihinden önce alınmış vergi borcunun olmadığını gösterir belge

20- Teklif veren isteklilerin ihale tarihinden önce alınmış SGK borcunun olmadığını gösterir belge.

21- İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, adına teklifle bulunulacak kimsenin noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

E)-DİĞER HUSUSLAR:

22- Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Menfez Yapım İşi, Köprü Yapımı ve Tadilatı İşi, İstinat Duvarı Yapım İşi,vb

23- İhaleye katılmak için son müracaat başvurusu 18.07.2013 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Arapgir K. H. G. B. Başkanlığına yapılacaktır.

24- Posta, Telgraf, Faks vasıtalarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

25- Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra (Son müracaat tarihinden önce bile olsa ) dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

26- Birlik 4734 Sayılı ihale kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliği gereğince komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

27- Teklif mektubu götürü bedel olup, 150 İş günü geçerli olacaktır ( teklif mektubu, İhale zarfının içinde ayrı bir zarfta olacaktır.)      

 

                                                                        İLAN OLUNUR

 

                                                                   ARAPGİR KÖYLERE HİZMET

                                                                   GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

Arapgir Kaymakamı

Tekin ERDEMİR

Samsun Vezirköprü'de 14.08.1983 tarihinde doğdu. Ortaöğretimini Vezirköprü Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetiminde tamamladı. Devamı...

Anket

Web Sitemizin Yeni Hali ?
 

Bunları biliyormusunuz

Baykuş mavi rengi görebilen tek kuştur.

Kurumun Tarihçesi

Tarihin derinliklerine inildikçe Arapgir'in mevcut olduğu görülmektedir. Profesör Derkot'a göre Eski Malatya'dan Zimmara'ya giden

Devamını Oku...

Arapgir Üzümü

Arapgir Üzümü Arapgir ilçesinde bağcılığın tarihçesi çok eski yıllara dayanmaktadır. İlçede  başta Siyah Köhnü...

Devamını oku...

Arapgir'li Paşalar

Arapgir'li Paşalar

1-İBRAHİM PAŞA (HACI) Arapgirli'dir. 1632 yılında doğmuştur. Kapıcıbaşı olup Cemaziyülevvel 1168’de...

Devamını oku...

Türkiye'nin En Güvenilir E-ticaret ve Bilgi Siteleri

Viagra ne işe yarar ve nerden satın alınır gibi bilmeniz gereken tüm bilgiler viagra resmi satış noktasında.
Levitra orjinal ereksiyon hapı tüm isteksizliğinize son verebilirsiniz.Levitra tek yetkili resmi satış adresinden alabilirsiniz.
Türkiye'de milyonlarca insanın kullandığı etkisi mucizevi denenecek kadar fazla vega 100 hapını vega100.org adresinden güvenli olarak sipariş verebilirsiniz.

Porno Film İzle