2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6 ve 22. maddeleri ile aynı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin (Değişik:RG-5/8/2015-29436) 3. maddesi; ‘İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı,kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak (...) şekilde ve Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınırlamalara uyulması kaydıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileriile güzergâhın geçeceği ilçe ve il belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin yazılı görüşleri alınarak her yıl Ocak ayında mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir... " hükmüne amirdir.
Buna göre, 2019 yılı için İlçemizde açık yer toplantısı yapılacak mahaller, gösteri yürüyüşü yapılacak güzergâhlar, yürüyüşe geçmek üzere toplanılacak yerler ile dağılma yönleri, basılı veya çoğaltılmış, el ile yazılmış davetiye, resim, afiş, pankart vb.nin asılacağı veya yapıştırılacağı yerler gözden geçirilmiş, planlanan yerler aşağıda belirtilmiştir.
 
 
 
I. A- AÇIK YER TOPLANTISI YAPILACAK OLAN ALANLAR: a-) Eski Divriği C ad. Sanayi Girişi ( Açık Yer Toplantısı Yapılacak Alan ) b-) Kemaliye Yolu İle Kesişen Çevre Yolu Kavşağı ( Alternatif Toplantı Yeri)
B- GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YAPILACAK OLAN ALANLAR;
a ) Toplanma Yeri : Yeni Mah. Karayolları Kavşağı ( Havut Gediği Mevkii ) 2- Yürüyüş Güzergâhı : İnönü Cad. Atatürk Cad. Divriği Cad. 3- Dağılma Yeri : Sanayi Girişi - Kapalı Spor Salonu Önü
b) Toplanma Yeri : M. Akif Mah. Kemaliye Yolu İle Kesişen Çevre Yolu Kavşağı 2- Yürüyüş güzergahı : Ömerbaba Cad. Atatürk Cad. İnönü Cad. 3- Dağılma Yeri : Yeni Mah. Karayolları Kavşağı (Havut Gediği Mevki )
 
A- AFİŞ, PANKART vb. İLANLARIN ASILACAĞI YERLER:
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun "Çağrı ve Propaganda" başlıklı 26.Maddesi pereğince, toplantı ve yürüyüşlere ilişkin çağrı veya propaganda amaciyla basılı ve çoğaltılmış afiş, pankart vb. ilanlar
aşağıdaki yerlere asılacaktır,
a ) Atatürk Caddesi ve Eski Divriği Caddesi
b )İnönü Caddesi ve Malatya Caddesi c) Namık Gedik Caddesi, Ömerbaba Caddesi,
 
İlçemizde tüm ilgililere ve vatandaşlara duyurulur, aksine hareket edenler hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Cezai hükümleri ile fiilleri başkaca bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili hükümleri gereğince işlem yapılacağı ilan olunur. 18.01.2019